Portada > Oferta Formativa > Diplomas > Curs d'Expert en Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Curs d'Expert en Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Imprimeix la informació
sobre aquest curs

L’objectiu principal és que l’alumne adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per exercir en l’àmbit de l’assessoria fiscal com expert en IVA.

És un curs dissenyat per fer un reciclatge i una actualització com expert en IVA en la seva faceta comptable, així com en les seves implicacions fiscals de PIMES i grans empreses.

Totes les decisions que es prenen en l’entorn empresarial passen per tenir en compte els costos i planificacions fiscals, sent aquest l’objectiu del programa, dominar els aspectes fiscals del IVA en un entorn cada cop més global i canviant, suposant un avantatge competitiu per l’alumne de indiscutible valor.

Dirigit a Llicenciats en ADE, Diplomats en Ciències Empresarials, Llicenciats en Dret, en general economistes i assessors fiscals tributaris, així com a personal d'assessories i en general als professionals que es dediquen a aquesta activitat i busquen una resposta a les dificultats que els sorgeixen en l'exercici diari de la seva professió.

Està dissenyat per facilitar el seu seguiment mitjançant l’ús de les noves tecnologies en e-learning als alumnes que estan desenvolupant una activitat professional.

 • El curs s’organitza segons el calendari en el que s’estableixen uns terminis per l’enviament dels exercicis proposats en cada capítol. Seguint la temporalització, s’avaluen els exercicis i s’envien les solucions per part del professor.
 •  S’assignarà un tutor que respondrà totes les preguntes o dubtes que puguin sorgir durant el màster mitjançant el e-mail.
 • El material es troba íntegrament en el Campus Virtual en format PDF, Word i Excel. Per accedir al Campus Virtual es facilitarà un Usuari i Password.
 • El curs consta d’una part teòrica, una part pràctica solucionada i una proposta d’exercici pràctic a resoldre i enviar per avaluar.

1. El Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

1.1 Cessió a les Comunitats Autònomes.

1.3 El IVA i la Unió Europea.

1.4 Normativa Reguladora Nacional i Europea del IVA.

 

2. Entregues de béns i prestacions de serveis subjectes al IVA

2.1 Àmbit d’aplicació del IVA

2.2 Concepte d’empresari o professional

2.3 Concepte d’entrega de béns

2.4 Concepte de prestació de serveis      

2.5 Supòsits de no subjecció

2.6 Incompatibilitat del IVA amb el ITP i AJD

 

3. Exempcions més importants

3.1 Exempcions en operacions interiors

3.2 Exempcions en exportacions

3.3 Exempcions relatives a les entregues intracomunitàries de béns

 

4. Lloc de realització del fet imposable

4.1 Normes de localització en entregues de béns

4.2 Normes de localització en prestacions de serveis

4.2.1 Regla general

4.2.2 Regles especials

 

5. Devengo del impost

5.1 Regla general

5.2 Regles especials

 

6. Càlcul de la base imposable del impost

6.1 Regla general

6.2 Regla Especial

6.2.1 Contraprestació no dinerària

6.2.2 Operacions de diferent naturalesa a preu únic

6.2.3 Autoconsum de béns

6.2.4 Autoconsum de serveis

6.2.5 Operacions vinculades

6.2.6 Contractes de comissió

6.2.7 Prestacions de serveis a compte de tercers.

6.2.8 Adquisicions de serveis realitzats a compte de tercers.

6.2.9 Operacions a les quals la seva contraprestació s’hagi fixat en moneda o divisa diferents a l’espanyola.

6.3 Modificació de la base imposable

 

7. Subjecte passiu 

8. Repercussió del impost

9. Tipus de gravamen

10. Deducció del IVA suportat

11. Devolucions

12. Declaracions relatives al IVA

 • 425 € (consulta forma de pagament ajornada sense interessos)
 • 4 crèditos ECTS
 • 2 mesos.
 • Curs a distancia - E-learning
 • Forma de pagament: 225 euros inicials i la resta amb rebuts domiciliats sense interessos.
  Pagament al comptat 380 €.
 • Curs subvencionat: Consulta la teva bonificació.

És obligatori emplenar els camps marcats amb un asterisc (*).

Informació del curs *
Nom i cognoms *
Població *
Mòbil de contacte *
Correu electrònic *
Comentaris *

NOTÍCIES

> Veure totes les notícies
 1. 13/07/2015
  Aquesta Norma Internacional d'Auditoria (NIA) tracta de la responsabilitat que té l'auditor en relació amb els saldos d'obertura en un encàrrec inicial d'auditoria. A més dels imports que figuren en …
  Arxivat a: NIAS

COL·LABORADORS