Portada > Nosaltres > Ajuts investigació

Ajuts investigació

La Fundació Aulalearning convoca un ajut a la investigació comptable, auditoria i concursal amb l'objectiu de promoure la investigació d'acord amb les següents bases:

 

PRIMERA

Es consideraran preferents les propostes i el seu tema d'investigació es enquadrament en alguna de les següents àrees:

  - Auditoria de Comptes

- Anàlisi de la normativa internacional d'auditoria (NIAS)

- Llei Concursal

- Normativa Comptable Internacional

- Valoració d'Empreses

- Informació Financera i Noves Tecnologies

- Entitats No Lucratives

 

SEGONA

Els sol·licitants hauran d'enviar a (Necessites javascript per veure aquest correu-e) la següent documentació:

 

1. Escrit dirigit al president de FUNDACIÓ AULALEARNING

especificant el tema de la recerca i l'acceptació de totes les bases d'aquesta convocatòria.

2. Curriculum vitae dels sol·licitants.

  3. Memòria de la investigació, detallant la composició de l'equip investigador, objectius, pla de treball, fonts i metodologia, així com l'experiència en el

àmbit de la investigació proposada. Aquesta memòria no ha d'excedir en extensió a deu folis.

  4. Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat.

  5. Adreça de correu electrònic (e-mail).

 

TERCERA

  El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 desembre 2016 comunicant la decisió del Comitè de Selecció abans del 30 de gener 2017.

 

QUARTA

  Les ajudes es concedeixen per al període d'execució de la investigació que abasta des del 30 gener 2017 fins al 31 desembre 2017.

 

CINQUENA

  1. El Comitè de Selecció estarà compost pel President de FUNDACIÓ AULALEARNING i 2 membres més nomenats pel patronat de la Fundació Aulalearning entre els quals figuraran un antic alumne i un professor.

  2. La resolució serà inapel·lable.

  3. Les ajudes podran ser declarades desertes

 

  SISENA

  1. La quantia de l'ajuda serà de dos mil euros (2.000.-).

  2. Els investigadors rebran l'import de l'Ajuda i un diploma honorífic durant la celebració d'un acte públic organitzat per Fundació Aulalearning que serà anunciat amb suficient antelació.

  SETENA

  1. Abans de l'últim dia establert a la base QUARTA, es lliurarà el treball d'investigació acabat, enviant-lo a (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

.el Resultat de la revisió del treball lliurat es comunicarà als investigadors en un termini màxim de tres mesos, és necessària l'avaluació positiva

per a la recepció de l'Ajuda.

 

VUITENA

  1. FUNDACIÓ AULALEARNING es reserva el dret de publicar els resultats de la investigació.

  2. Els autors es comprometen a fer constar el patrocini de FUNDACIÓ AULALEARNING i en les publicacions que es derivin de la investigació

realitzada, remetent còpia d'aquestes a la FUNDACIÓ AULALEARNING

COL·LABORADORS