Portada > Mòdul Notícies > NIA 450 - Responsabilitat de l'auditor d'avaluar l'efecte de les incorreccions identificades

Notícies

18/05/2015

La NIA 450 regula la normativa sobre la responsabilitat de l'auditor , d'avaluar l'efecte de les incorreccions identificades en l'auditoria i , si escau , de les incorreccions no corregides en els estats financers .

La NIA 450 regula la normativa sobre la responsabilitat de l'auditor, d'avaluar l'efecte de les incorreccions identificades en l'auditoria i, si escau, de les incorreccions no corregides en els estats financers.

La NIA 700 tracta de la responsabilitat que té l'auditor, en formar-se una opinió sobre els estats financers, de concloure sobre si ha assolit una seguretat raonable que els estats financers en el seu conjunt estan lliures d'incorrecció material.

La conclusió de l'auditor requerida per la NIA 700 té en compte l'avaluació que l'auditor realitza l'efecte, si s'escau, de les incorreccions no corregides sobre els estats financers, de conformitat amb la present NIA1. La NIA 3202 tracta de la responsabilitat que té l'auditor d'aplicar el concepte d'importància relativa adequadament en la planificació i execució de l'auditoria d'estats financers.

Objectiu:

L'objectiu de l'auditor és avaluar:

    l'efecte en l'auditoria de les incorreccions identificades; i
    si és el cas, l'efecte de les incorreccions no corregides en els estats financers.

Definició:

A l'efecte de les NIA, els següents termes tenen el significat que se'ls atribueix a continuació:

    Incorrecció: diferència entre la quantitat, classificació, presentació o informació revelada respecte d'una partida inclosa en els estats financers i la quantitat, classificació, presentació o revelació d'informació requerides respecte d'aquesta partida de conformitat amb el marc d'informació financera aplicable. Les incorreccions poden deure a errors o fraus. (Ref: Apartat A1) Quan l'auditor manifesta una opinió sobre si els estats financers expressen la imatge fidel, o es presenten fidelment, en tots els aspectes materials, les incorreccions inclouen també aquells ajustaments que, segons el parer de l'auditor, cal fer en les quantitats, les classificacions, la presentació o la revelació d'informació perquè els estats financers expressen la imatge fidel o es presentin fidelment, en tots els aspectes materials
    Incorreccions no corregides: incorreccions que l'auditor ha acumulat durant la realització de l'auditoria i que no han estat corregides.

Arxius adjunts

Arxivat a: NIAS

COL·LABORADORS